By Sasha Kargaltsev from New York, US (New York Gay Pride 2011 Uploaded by Fæ

By Sasha Kargaltsev from New York, US (New York Gay Pride 2011 Uploaded by Fæ

von Sasha Kargaltsev from New York, US (New York Gay Pride 2011Uploaded by Fæ) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons